Algemene voorwaarden


1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Liquid Healing College gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, opleidingen, nascholingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden ook alle gezamenlijk aan te duiden als “cursussen”.

2. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende cursussen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van die cursussen, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de “cursist”, door Liquid Healing College zijn kenbaar gemaakt.

3. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Liquid Healing College en de cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door de directie van Liquid Healing College schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van Liquid Healing College, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde cursussen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Liquid Healing College. Uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum van de cursus ontvangt de cursist bericht van Liquid Healing College over het al dan niet doorgang vinden van die cursus.

5. Aanmeldingen voor door Liquid Healing College aangeboden cursussen dienen uiterlijk twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die cursussen in bezit van Liquid Healing College te zijn.

6. Inschrijvingen: Inschrijving geschiedt d.m.v. het insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Inschrijvers krijgen een bericht van aanmelding en een factuur toegestuurd. Elke deelnemer krijgt minstens twee weken voor aanvang van de opleiding een bericht van plaatsing toegestuurd. Hierbij geldt dat de volgorde van betaling bepalend is voor je definitieve plaatsing met inachtneming van artikel 7 van de Algemene voorwaarden. We raden je daarom aan zo spoedig mogelijk in te schrijven om teleurstelling te voorkomen.

7. De door Liquid Healing College aangeboden cursussen hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkeling- en ontplooiingsprocessen. Toelating tot cursussen geschiedt in volgorde van aanmelding. De docenten zijn binnen het kader van de afwegingen die zij hebben te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.

8. Voor enige schade ontstaan tijdens of na de cursussen en alles wat hieruit voort kan vloeien, zijn Liquid Healing College en de docenten niet aansprakelijk. Adviezen en werkmethodes garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze

9. Certificering: Cursisten die de leerstof na een praktijktoetsing kunnen hanteren, toepassen en blijk geven van integratie van alle lestof, ontvangen het certificaat. Om voor certificering in aanmerking te komen mogen er geen lesdagen gemist worden en moeten alle huiswerkopdrachten met een voldoende beoordeeld zijn.

10.Onderbreking van de opleiding: Bij noodgedwongen onderbreking van de opleiding kan, in overleg met de docent(en), de opleiding mogelijk worden vervolgd in de volgende periode.

11. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Liquid Healing College is het Nederlandse recht van toepassing.

12. Betalingsvoorwaarden Opleiding Liquid Healing

De kosten voor de cursus Liquid Healing zijn in totaal €1452,- inclusief BTW ( dat is € 1200,00 ex BTW). In het cursusgeld zit : Aanbetaling €400,00,  administratiekosten €52,00  te samen € 452,00 te voldoen bij de inschrijving.

Het cursusgeld is inclusief de kosten van koffie, thee, lekkers en een vegan soep als lunch, alle syllabi en het examen. Overige kosten zoals reiskosten, eventuele verblijfskosten komen voor eigen rekening.

12.1.Bij missen van een cursusdag of weekend is het niet mogelijk om examen toe doen. Liquid Healing biedt de mogelijkheid om in een privésetting de gemiste dag of weekend in te halen samen met de docent. De kosten hiervoor zijn € 300,00 per weekend of € 150,00 per dag.

12.2. U betaalt de opleidingskosten voor de opleiding Liquid Healing binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur. Bepalend voor plaatsing is de volgorde van binnengekomen betalingen. Restbedrag te voldoen 30 dagen voor aanvang van de training, zegge € 1000,00 incl. BTW of In 2 termijnen van € 500,- incl. BTW te betalen vóór de data vermeld op de factuur.

12.3. De cursist dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan Liquid Healing College te voldoen. 

12.4. Annulering van de opleiding kan tot twee maanden voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk worden bekend gemaakt waarbij het reeds betaalde bedrag wordt geretourneerd met uitzondering van administratiekosten à € 52,00 .Tot een maand voor aanvang kan 50% van het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk om dan een andere cursist deel te laten nemen, die aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet naar inzicht en beoordeling van de docenten, op de vrijgekomen plaats.

12.5.Wanneer de cursist de cursus af wil breken nadat de cursus inmiddels is aangevangen, dan is de cursist het volledige cursusgeld aan Liquid Healing College verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling.

12.6. Indien de cursist gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan Liquid Healing College te worden voldaan. Indien de cursist in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan is de cursist in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn.

12.7. Indien de cursist niet tijdig betaalt zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Liquid Healing College over de verschuldigde bedragen een rente ad 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

12.8. Indien Liquid Healing College door de wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de cursist en door Liquid Healing College op deze kunnen worden verhaald.

13. Alle voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde van voor de door Liquid Healing College aangeboden cursussen bestemde aanmeldingsformulieren, maar kan ook via de site gedownload worden. Op aanvraag zullen wij de voorwaarden toezenden.